سیم ها و کابل های قدرت

001    سیم های تک لا با عایق PVC با ولتاژ 450-750 ولت

توضیحات بیشتر...

002   سیم های نیمه افشان با عایق PVC با ولتاژ 750-450 و 750-450 ولت

توضیحات بیشتر...

003   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

004   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

005   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با هادی آلومینیومی عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6  کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

006   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با هادی آلومینیومی عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6  کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

007   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با عایق و روکش PVC دارای مس هم محور با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

008   مشخصات کابل های قدرت تک رشته با عایق و روکش PVC و زره آلومینیومی با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

009   مشخصات کابل های قدرت چند رشته گرد با عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0010   مشخصات کابل های قدرت چند رشته گرد با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...