سیم ها و کابل های قدرت

0021  مشخصات کابل های کنترل تک لا با عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0022  مشخصات کابل های کنترل نیمه افشان با عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0023  مشخصات کابل های کنترل تک لا با عایق و روکش PVC شیلدار با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0024  مشخصات کابل های کنترل تک لا با عایق و روکش PVC زره فولادی با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...