سیم ها و کابل های قدرت

0011   مشخصات کابل های قدرت چند رشته گرد با هادی های آلومنیومی عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0012   مشخصات کابل های قدرت چند رشته گرد با هادی های آلومنیومی عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0013   مشخصات کابل های قدرت چند رشته شیلدار با عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0014   مشخصات کابل های قدرت چند رشته گرد با عایق و روکش PVC و زره فولادی با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0015  مشخصات کابل های قدرت سکتور عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0016  مشخصات کابل های قدرت سکتور با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0017  مشخصات کابل های قدرت سکتوربا هادی های آلومنیومی عایق و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0018  مشخصات کابل های قدرت سکتور با هادی های آلومنیومی عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0019  مشخصات کابل های قدرت سکتوربا عایق و روکش PVC شیلدار با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...

0020  مشخصات کابل های قدرت سکتوربا عایق و روکش PVC  زره فولادی با ولتاژ 1- 0/6 کیلو ولت

توضیحات بیشتر...