هادی ها و کابل های هوایی

001

 

 

   مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده ACSR با هادی روشنایی

توضیحات بیشتر...

002

 

 

 مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده آلومینیوم آلیاژی با هادی روشنایی

توضیحات بیشتر...

003

 

  مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فولادی با هادی روشنایی

 

 

توضیحات بیشتر...

004   سیم های مسی سخت هوایی

توضیحات بیشتر...

005   هادی های تمام هادی (AAC)

توضیحات بیشتر...

006  هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

توضیحات بیشتر...

007   هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

توضیحات بیشتر...